«

»

Dec
20

रुसी जासूस स्टीयरलिट्ज का जोक्स

Garhwali Jokes

रुसी जासूस स्टीयरलिट्ज का जोक्स

भुंदरा बौ उवाच (जोक्स, हंसुड़ी , हँसिकाएँ ) -भाग -17

अनुवाद अर संकलन – भीष्म कुकरेती -

(रूस मा बि जोक्स, हंसुड़ी , हँसिकाएँ सुणानो अर सुणनो बड़ो बिगरौ च। रूस मा एक चरित्र च – स्टीयरलिट्ज जैक जोक्स इनि प्रसिद्ध छन जन भारत मा संता अर बंता का जोक्स। स्टीयरलिट्ज का जन्मदाता छन व्याचेस्लैव टिकोनेव जौन प्रसिद्ध टीवी सीरियल ‘Seventeen Moments of Spring ‘ मा द्वी चरित्र निर्माण करिन -स्टीयरलिट्ज अर मुलर। असल मा स्टीयरलिट्ज कै बि चरित्राक दगड बात कर लीन्दो। एक लाइन का डाइयलोग हून्दन बस )
*मुलर घनघोर जंगल मा अन्ध्यर मा चलणु छौ अर वैन द्याख कि वै तैं द्वी आँखि घुरणा छन। मुलरन स्वाच – जरूर यु उळकाणु /उल्लू हवालु। मुलर स्वाच – यु उल्लू का पट्ठा कु हवालु ? स्टीयरलिट्जन स्वाच -तू ही तो उ उल्लू का पट्ठा ह्वेलु।
** स्टीयरलिट्जन द्वार ख्वाल तो उज्यळ ह्वे गे , स्टीयरलिट्जन द्वार बंद कार तो अन्ध्यर ह्वे गे। इनि फिर स्टीयरलिट्जन द्वार उघाड़ तो उज्यळ ह्वे गे अर द्वार बंद हूण पर अन्ध्यरू। स्टीयरलिट्जन ब्वाल – औ यु बड़ो रेफ्रीजिरेटर च।
*** स्टीयरलिट्ज जेठक मैना मा गढ़वाल आइ अर वैन द्याख कि जंगळु मा बणाक लगीं च। स्टीयरलिट्ज जोर से चिल्लाई – ये मेरी ब्वे ! मि आइरन स्विच ऑफ करदो बिसरी ग्यों।

20 /12 /2015 Copyright ? डाका डाळिक लयूं माल च तो म्यार अफिक अधिकार ह्वे जांद कि ना ?

Garhwali Humorous , Jokes, Garhwali Funny story; Garhwali Humorous comic story, Garhwali Funny tall story, Jokes; Garhwali Humorous Joke, Garhwali Funny gag, Jokes; Garhwali Humorous Joke, Garhwali Funny Jokes;
Best of Garhwali Humor Literature in Garhwali Language , Jokes ; Best of Himalayan Satire in Garhwali Language Literature, Jokes ; Best of Uttarakhandi Wit in Garhwali Language Literature ; Best of North Indian Spoof in Garhwali Language Literature , Jokes; Best of Regional Language Lampoon in Garhwali Language Literature , Jokes ; Best of Ridicule in Garhwali Language Literature , Jokes ; Best of Mockery in Garhwali Language Literature , Jokes ; Best of Send-up in Garhwali Language Literature ; Best of Disdain in Garhwali Language Literature , Jokes; Best of Hilarity in Garhwali Language Literature , Jokes; Best of Cheerfulness in Garhwali Language Literature , Jokes ; Best of Garhwali Humor in Garhwali Language Literature from Pauri Garhwal , Jokes; Best of Himalayan Satire Literature in Garhwali Language from Rudraprayag Garhwal , Jokes ; Best of Uttarakhandi Wit in Garhwali Language from Chamoli Garhwal ; Best of North Indian Spoof in Garhwali Language from Tehri Garhwal ; Best of Regional Language Lampoon in Garhwali Language from Uttarkashi Garhwal ; Best of Ridicule in Garhwali Language from Bhabhar Garhwal ; Best of Mockery in Garhwali Language from Lansdowne Garhwal ; Best of Hilarity in Garhwali Language from Kotdwara Garhwal ; Best of Cheerfulness in Garhwali Language from Haridwar ;
Garhwali Vyangya , Garhwali Hasya, Garhwali skits; Garhwali short skits, Garhwali Comedy Skits, Humorous Skits in Garhwali, Wit Garhwali Skits

स्वच्छ भारत , स्वच्छ भारत , बुद्धिमान भारत!

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.